Adatvédelmi tájékoztató

1. Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Masszázs Stúdió – Serif Roland
Nyilvántartási szám: 
Székhelye: 1139 Budapest Kartács utca 12/B
e-elérhetősége: masszazs.kartacs@gmail.com
képviselője: Serif Roland

2. Az Adatkezelés szabályai
A „Masszázs Studio” (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a jelen
felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti
egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során 4.cikk 1 pontjában meghatározott személyes adat
kezelése megvalósul.


A szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az 4.cikk-ben meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által
kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz
kötöttség alapelvének.


A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél
eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak –
és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy
törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.


A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés
jogalapját.


A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben
résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti
titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek
Titoktartási nyilatkozatot tenni.


Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos
vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött
megbízási szerződésben érvényesítendőek.


A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem
szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli
az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.


A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be
személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az
jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a ügyvezető látja el, egy általa kinevezett vagy megbízott
adatvédelemért felelős munkatárs útján.


3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve –
a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes
adatok kezelése ellen a Társaság feltüntetett elérhetőségein.


A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az
adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezéstől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő két hónappal meghosszabíható, a késedelem okáról egy hónapon belül az érinettet
tájékoztatni kell. Minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva kell nyújtani. Az információkat írásban vagy más módon kell megadni. Az érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható.


Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítani.


Főszabály szerint a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelem megalapozatlan vagy
túlzó az adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
A Társaság által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a
honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött
információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat
azonban nem nyerhető, így adatkezelést nem valósít meg.


A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a
honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának
elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google
amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált
információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes
adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik
használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott
módon és célokra.


A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon
végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele
kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó
számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k )
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig
adattárolás módja: elektronikusan